Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde

Rozsah vzdelávacieho programu je 200 hodín, účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré ich bude oprávňovať používať biofeedback a neurofeedback v rámci komplexnej terapie u indikovaných porúch.

Prvý modul:    jar 2022 Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu 

Druhý modul:   jar 2022 Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi

Tretí modul:     2022 Úvod do spätnej väzby pomocou EEG / neurofeedbacku/ 

Konkrétne termíny jednotlivých modulov budú stanovené po dohode s účastníkmi prvých troch modulov. 

Prihlásiť sa môžete na: bfbkurz@gmail.com

Hlavný cieľ:

Terapia pomocou biologickej spätnej väzby /biofeedback / je dosiahnutie úrovne znalostí absolventov, zahŕňajúcej jednak pochopenie základných teoretických východísk a princípov terapeutickej metódy, ako aj praktické spôsobilosti potrebné na jej aplikáciu na poradenských a klinických pracoviskách.

Špecifické ciele:

Absolvent by si mal v priebehu vzdelávacieho programu:

  • osvojiť základy psychofyziologickej diagnostiky,
  • určiť špecifický vzorec stresovej odpovede klienta
  • stanoviť konkrétne terapeutické ciele
  • vedieť odborne aplikovať vhodné metódy na ich dosiahnutie
  • vedieť naučiť klienta generalizovať získané vedomosti a zručnosti v iných oblastiach
  • uvedené spôsobilosti demonštrovať prostredníctvom kazuistík (prípadov zvlastnej terapeutickej praxe
I. vyučovací blok – Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu /biofeedback/ – 30 hod. (15 hodín teória + 15 hodín praktická časť) 
Názov odbornej témyPočet hodín
Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metódy5
Základné oboznámenie s prácou s jednotlivými biofeedbackovými zariadeniami (definícia, základné merania jednotlivých modalít5
Teoretické východiská sebaregulačných metód5
Posúdenie a ovplyvnenie jednotlivých psychofyziologických modalít5
Teória stresu,  vplyv stresu na organizmu, psychofyziologické koreláty stresovej odpovede5
Psychofyziologická odpoveď na stres5


II. vyučovací blok – Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi  – 30 hod. (13 hodín teória + 17 hodín praktická časť) 
Názov odbornej témyPočet hodín
Supervízia5
Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy3
Praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 2
Teória variability srdcovej frekvencie a súčasné psychofyziologické výskumné trendy5
Ovplyvnenie variability srdcovej frekvencie a respiračnej sínusovej arytmie5
Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (panická porucha, PTSP, školská a sociálna fóbia, agorafóbia, akútna reakcia na stres, adaptačné poruchy, poruchy kontroly impulzov, ADHD, poruchy správania),5
Komplexné praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 5


III. vyučovací blok – Úvod do spätnej väzby pomocou EEG /neurofeedbacku- 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť) 
Názov odbornej témyPočet hodín
Supervízia5
Neuroanatómia a neurofyziológia vo vzťahu k EEG signálu3
Celočiapkové EEG, systém natáčania 10 – 202
Úvod do neurofyziológie   – EEG  QEEG, psychoterapeutická  aplikácia5
Identifikácia jednotlivých vlnových pásiem v EEG, identifikácia a odstraňovanie jednotlivých druhov artefaktov v konkrétnom EEG zázname5
Neurofeedback ako terapeutická metóda5
Praktická aplikácia neurofeedbackových postupov, jednokanálové  a dvojkanálové EEG posúdenie, artefakting5


IV. vyučovací blok – Liečba pomocou EEG  spätnej väzby / neurofeedbacku/  u porúch pozornosti, hyperaktivity a špecifických porúch učenia  – 30 hod. (15 hodín teória + 25 hodín praktická časť) 
Názov odbornej témyPočet hodín
Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia5
Komplexná liečba ADHD/ADD u detí a dospelých5
Stratégie  a modely neurofeedbackových tréningov a ich použitie u ADHD/8
Komplexná liečba špecifických porúch učenia2
Ovplyvnenie špecifických porúch učenia a Aspergerovho syndrómu prostredníctvom neurofeedbacku3
Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD5
Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD5
 

V. vyučovací blok – Liečba pomocou EEG  spätnej väzby pomocou  / neurofeedbacku/  u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti  – 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť) 
Názov odbornej témyPočet hodín
Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia   5
Komplexná liečba úzkostných porúch, depresií a iných indikácií u detí a dospelých5
Ovplyvnenie špecifických úzkostných porúch, depresie a iných indikácií prostredníctvom neurofeedbacku5
EEG vzorce pri alkoholových a drogových závislostiach u detí a dospelých a možnosti ich ovplyvnenia, kombinácia s relaxačnými postupmi5
Ovplyvnenie zmenených EEG vzorcov pri závislostiach u detí a dospelých5
Zvyšovanie psychickej výkonnosti2
Zvyšovanie psychickej výkonnosti v poradenskej a klinickej praxi3


VI. vyučovací blok – Kombinácia biofeedbacku a neurofeedbacku, využitie normatívnych databáz, supervízia – 40 hod. (22 hodín teória + 18 hodín praktická časť)
Názov odbornej témyPočet hodín
Supervízia poradenskej a terapeutickej práce5
Kombinácia psychofyziologickej a EEG spätnej väzby5
Kombinácia biofeedbackových a neurofeedbackových liečebných postupov3
Ovplyvnenie porúch spánku prostredníctvom biofeedbacku a neurofeedbacku2
Využitie normatívnej databázy pri liečbe komorbídnych porúch5
Praktické využitie normatívnych databáz pri liečbe detských porúch s komorbiditami5
Etické  faktory v  práci s neurofeedbackom5
Najnovšie trendy využitia biofeedbacku a neurofeedbacku5
Písomný test a prezentácia supervidovaných kazuistík, záverečná skúška5
  

Lektori:

PhDr. Miloš Šlepecký, prim. MUDr. Miroslav Novotný,  CSc., Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., PhDr.et Mgr. Václava Tylová, Prim MUDr. Peter Korcsog , PhDr. Antónia Kotianová,

Minimálny počet účastníkov: 12

Maximálny počet účastníkov: 20

Cena kurzu: 4€ / 1hod

Bližšie informácie: bfbkurz@gmail.com