Lektori výcviku

prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Psychiatrická klinika FN Olomouc


PROFESNÁ KARIÉRA

Vzdelanie:

1972 -1976: ukončil stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou, Ostrava

1976 -1982: štúdium na Fakulte všeobecného lekárstva, Karlova univerzita, Praha

1985: prvá atestácia v odbore psychiatria, Karlova univerzita v Prahe

1989: druhá atestácia v odbore psychiatria, Karlova univerzita v Prahe

1991: Karlova univerzita Praha, získal titul CSc.

1985: Inštitút pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov, výcvik v skupinovej

psychoterapii

1985 -1986 Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v rodinnej terapii

1986 -1990 Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v skupinovej psychoterapii

1986 -1990 Inštitút pre psychoterapiu, výcvik v Bálintovskej skupine

1992 -1994 Inštitút kognitívne behaviorálnej terapie, výcvik v KBT

Zamestnanie:

1982 -1987 Psychiatrické oddelenie, Ostrov

1987 -súčasnosť Psychiatrické centrum Praha

1994 -súčasnosť Prednáša na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity

Prax:

1982 -1987 Všeobecná prax na psychiatrickom oddelení

1985 – súčasnosť Výskum cirkadiánnych rytmov a terapia svetlom u afektívnych porúch

1985 súčasnosť Prevádza skupinovú, rodinnú a individuálnu psychoterapiu

1987 -1990 Výskum etiológie a terapie delíria tremens – klinický psychofarmakologický výskum (Alprazolam, Levoprotilin vs. Maprotilin, lythioprofylaxia)

1991 – 1995 Hlavný koordinátor grantového programu: Socioterapia a farmakoterapia v liečbe unipolárnej rekurentnej depresie – výsledná štúdia

1992 – 1993 Hlavný koordinátor grantového programu: Fototerapia v liečbe veľkých depresívnych porúch

1996 – súčasnosť Hlavný koordinátor grantového programu: Psychoterapia a farmakoterapia sociálnej fóbie

1997 – 1998 Hlavný koordinátor štúdie fy Pfizer: Multicentrická, dvojito – slepá porovnávacia štúdia použitia sertralinu a citalopramu v liečbe akútnej depresie u ambulantných pacientov.

1997 – 1998 Štúdia pre fy Roche: Dvojito – slepá, randomizovaná, multicentristická štúdia na porovnanie účinnosti a bezpečnosti moclobemidu s placebom u pacientov s čistou sociálnou fóbiou a sociálnou fóbiou v komorbidite s úzkostnou poruchou.

1998 – 1999 Hlavný koordinátor štúdie fy Sanofi a Quintailes: Dvojito – slepá, pilotná, multicentrická štúdia hodnotiaca bezpečnosť a účinnosť SR 58611A v porovnaní s fluoxetinom u ambulantných pacientov s rekurentnou veľkou depresiou a melanchóliou.

1999 – súčasnosť Hlavný koordinátor štúdie fy SmithKline and Beecham: Dvojito – slepá, placebom kontrolovaná štúdia hodnotiaca účinnosť a znášanlivosť paroxetinu u pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou.

1992 – súčasnosť Lektor výcviku v skupinovej terapii Inštitútu pre psychoterapiu

1994 – súčasnosť Lektor kognitívne behaviorálnej terapie Inštitútu kognitívne behaviorálnej terapie

Ocenenia:

1996 – Národná Vondráčková cena za publikácie o liečbe depresívnych stavov – 1. cena

1998 – Národná Vondráčková cena za publikácie o liečbe úzkostných stavov – 1. cena

1996 – 1. cena českej psychiatrickej spoločnosti za najlepší príspevok na Psychiatrickom zjazde, Špindlerov Mlyn

1998 – cena za poster na 8. Európskom neuropsychofarmakologickom sympóziu, Viedeň

Je autorom mnohých odborných publikácií, publikuje tiež články v novinách, vystupuje v televízii.

MUDr. Petr Možný

Psychiatrická liečebňa

767 40 Kroměříž

Česká republika

E-mail

PROFESNÁ KARIÉRA

Vzdelanie:

1973 – 1977 absolvoval gymnázium

1977 – 1983 štúdium na Lekárskej fakulte UJEP, Brno – odbor všeobecné lekárstvo

1986 – atestácia I. stupňa v odbore psychiatria

1991 – atestácia II. stupňa v odbore psychiatria

1986 – 1991 absolvoval postgraduálny špecializačný výcvik v skupinovej psychoterapii

1991 – 1993 výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii

Zamestnanie:

Od r. 1983 pracuje v Psychiatrickej liečebni Kroměříž, od r. 1991 ako primár psychoterapeutického primariátu PL Kroměříž.

Prax:

1986 – 1988 – bol členom výskumného tímu projektu “Úloha rodiny v prevencii rehospitalizácie psychóz”

1989 – úspešná obhajoba tohto projektu

1990 – výsledky výskumu predniesol na kongrese EABT v Paríži

1992 – výskum bol publikovaný v časopise “Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”

1991 – člen prípravného výboru Českej spoločnosti kognitívne behaviorálnej terapie

1992 – bol zvolený za prezidenta ČSKBT

1999 – stal sa viceprezidentom ČSKBT

Od r. 1995 je lektorom výcviku KBT v ČR a na Slovensku a je tiež supervízorom frekventantov výcviku v KBT.

Zúčastnil sa viacerých európskych kongresov behaviorálnej terapie.

Je autorom niekoľkých odborných publikácií a venuje sa aj prekladom odbornej literatúry.

Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Pracovisko klinickej psychológie

Garbiarska 3948, 031 01 Lipt. Mikuláš

E-mail

PROFESNÁ KARIÉRA

Po skončení FF odbor psychológia v roku 1976 začal pracovať na Psychiatrickom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Tu sa od začiatku orientoval na psychoterapeutické pôsobenie. Po absolvovaní stáže a zaradení do výcviku v psychoterapii psychóz a psychodráme v PL Opava u prim. MUDr. I. Strossovej začal viesť skupiny na psychiatrickom oddelení a pracoval aj ako individuálny terapeut.

Svoje poznatky zhrnul v dizetačnej práci “Psychoterapia psychóz a hodnotenie jej úspešnosti” za čo mu bol udelený v roku 1980 titul PhDr.

V roku 1982 ukončil psychodramatický výcvik a absolvoval 5 dňový výcvik v gestalt terapii v Poľsku.

Centrom jeho pozornosti sa stali depresie a ich psychoterapeutická liečba. Svoje poznatky o psychoterapii depresívnych porúch zhrnul v kandidátskej dizertačnej práci “Psychologický prístup pri liečbe depresií”, ktorú obhájil na katedre Psychologických vied UK, FF, Bratislava v 1992 roku.

Koncom 80 – tých rokov sa spolupodieľal s MUDr. Lehotským na organizovaní psychoterapeutických výcvikov pre odborníkov na duševné zdravie zo Stredoslovenského kraja.

V roku 1991 začal tréning v gestalt terapii organizovanej Metanoia inštitútom v Londýne. Absolvoval 45 hodín výcviku v ericksonovskej hypnóze pod vedením PhDr. J. Ziku. Absolvoval týždenný výcvik v “A person – centred approach to cross – cultural communication” v Modre – Harmónii a začal výcvik v transpersonálnej psychológii a holotropnom dýchaní.

V roku 1992 absolvoval 50 hodín výcviku v integratívnej psychoterapii pod vedením Dr. F. Cardelle z USA a absolvoval 17 hodín tréningu v existencionálnej psychoterapii pod vedením W. A. Kouwa z USA.

V roku 1993 absolvoval stáž na psychologickom pracovisku Dr. W. Koua a na UCLA Scool of Medicine a ukončil výcvik v transpersonálnej psychoterapii a holotropnom dýchaní v USA.

V roku 1994 ukončil dvojročný postgraduálny výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii na Inštitúte kognitívne behaviorálnej terapie v Prahe.

V roku 1994 sa zúčastnil sa na 10 – dennom výcviku organizovanom GTI Los Angeles v Chudobíne, ČR.

V roku 1996 sa zúčastnil sa 21 – dňovej stáže v USA zameranej na štúdium práce privátnych psychologických pracovísk a stal sa členom Americkej psychologickej asociácie. Je tiež zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR

Od roku 1999 je zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov na základe kritérií EAP.

V roku 2004 získal certifikát o absolvovaní špeciálneho kurzu v kardiorespiračnej psychofyziológii a môže používať označenie biofedback terapeut.

Je autorom knihy “Ako zvládnuť svoju depresiu”. Spolupodieľal sa na preklade a vydaní knihy R. P. Libermana a kol. “Tréning sociálnych spôsobilostí pre psychiatrických pacientov”, preklade knihy Murdoch a kol. “Základy behaviorálnej terapie”. Je spoluautorom knihy “Rám na nekonečno”, Kognitívne-behaviorální terapie depresívních poruch /1995/, “Komunikácia a sebapresadenie” /1996/, “Ako zvládnuť stres” /2001/, “Posttraumatická stresová porucha a její léčba” /2002/, “Poruchy osobnosti” /2003/, “Stop traumatickým vzpomínkám – jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu” /2003/ a “Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit – příručka pro klienta a jeho rodinu” /2003/.

MUDr. Jozef Benkovič

OLÚP Predná Hora, 049 02 Muráň 2
Email: olupprednahora@ke.telecom.sk


PROFESNÁ KARIÉRA

Vzdelanie:

1971 – ukončil Strednú všeobecno – vzdelávaciu školu v Prievidzi

1979 – ukončil štúdium na LF UK v Martine, odbor všeobecné lekárstvo

1984 – atestácia I. stupňa v odbore psychiatria

1991 – atestácia II. stupňa v odbore psychiatria

1997 – absolvoval výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii v Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT

Zamestnanie:

1972 – pracoval 1 rok v NsP Bojnice ako zdravotnícky pracovník (sanitár na operačných sáloch a pomoc. zdravot. pracovník na RTG oddelení)

1979 – 1997 pracoval v NsP Liptovský Mikuláš na psychiatrickom oddelení najskôr ako sekundárny lekár, od r. 1991 ako zástupca primára, v r. 1997 bol poverený vedením psychiatrického oddelenia

od r. 1998 pracuje vo funkcii primára II. oddelenia OLÚP Predná Hora, II. oddelenie zamerané na liečbu závislostí

Prax:

1982 – absolvoval 6 – týždňovú zážitkovú stáž v PL Kroměříž pri liečbe pac. s neurotickými poruchami u prof. PhDr. S. Kratochvíla, CSc.

1986 – absolvoval autogénny tréning a kurz hypnózy I. v PL Kroměříž, pod vedením Doc. Dr. Balcara a prof. Dr. Kratochvíla, CSc.

2000 – zúčastnil sa Programu pre vzdelávanie stredných riadiacich pracovníkov v oblasti manažmentu, s certifikátom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave

od r. 1998 – lektor výcviku v KBT v SR a tiež supervízor frekventantom výcviku v KBT v Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT

Publikačná činnosť:

1995 – spoluautor článku v Progress in Hepato – Pharmacology, vol. 1., s názvom Social and Economic Implications of Alcohol – Related Diseases of the Human Liver

2000 – spoluautor článku Úzkostné poruchy v náhodne vybratej skupine pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok Alkoholizmus a drogové závislosti – 1/13

2000 – spoluautor článku Sex. život žien závislých od alkoholu – Slov. sexuológia 1/2002

2001 – autor príručky Patologické hráčstvo v spolupráci s firmou Solvay

Mgr. Mária Cárachová

ÚVN SNP, Lekársko – psychologické oddelenie, 034 01 Ružomberok
Tel.:  +421 905 775 594 • Email: carachovam(zavinac)uvn.sk


PROFESNÁ KARIÉRA

Vzdelanie:

1969 – 1973 Gymnázium Ružomberok
1973 – 1978 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor psychológia
1995 Základný výcvik v hypnóze u prof. Dr. Kratochvíla
1995 – 1997 výcvik na Inštitúte ABC v kognitívne – behaviorálnej terapii v Liptovskom Mikuláši
1995 – 1997 Výcvik v systemickom prístupe ku klientom na Institute pro systemickou zkušenost Praha
1995 – 1998 Transpersonálnej terapii a holotropnom dýchaní u  PhDr. Šlepeckého, CSc. (150h)
2001 Špecializačná skúška pre výkon práce v zdravotníctve v odbore klinická psychológia
2003 Výcvik v autogénnom tréningu u MUDr. Haštu, výcvik v práci s Rorschachovou metódou u PhDr. Róberta Máthé.

Zamestnanie:

1978 – 1987 Okresná pedagogicko – psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši
1987 – súčasnosť – Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku, Lekársko – psychologické oddelenie, od r. 2003 ako vedúca oddelenie, Ambulancia klinickej psychológie 
1998 – súčasnosť – ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT – supervízor a lektor v KBT
1998 – 1999 Stredná zdravotná škola, externá učiteľka predmetu psychológia
2000 – 2001 Katolícka univerzita Ružomberok, pedagogická fakulta – vedenie seminárov sociálnej psychológie

PhDr. Antonia Kotianová

 

PhDr. Antónia Kotianová je klinická psychologička a psychoterapeutka. Má absolvovaný výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii,  v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach, základný a pokračujúci výcvik v klasickom a Ericksonovskom smere hypnózy.