Čo je KBT


Kognitívno behaviorálna terapia (KBT) je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. Vznikla v druhej polovici 20. storočia ako výsledok úspešnej integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie.

Vďaka svojej preukázanej účinnosti, praktickej využiteľnosti formou individuálnej, skupinovej, párovej i rodinnej terapie u širokého spektra psychických obtiaží sa KBT stala jedným z vedúcich a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich psychoterapeutických smerov súčasnosti. Vo svojej teórii a praxi integruje podnety z mnohých ďalších psychoterapeutických smerov.  

Základné rysy KBT:

Je obvykle relatívne krátka, od začiatku časovo obmedzená
Je štrukturovaná. 
Vzťah medzi terapeutom a pacientom je vzťahom vzájomnej spolupráce. 
Vychádza z ucelenej teórie vzniku a udržiavania psychických porúch. 
Zameriava sa na riešenie prítomných problémov. 
Zameriava sa na konkrétne, ohraničené problémy. 
Zameriava sa predovšetkým na faktory udržiavajúce problém. 
Používané terapeutické postupy nie sú cieľom, ale len 
prostriedkom k dosiahnutiu konkrétneho cieľa, na ktorom sa 
pacient s terapeutom dopredu dohodli. 
KBT sa zameriava na konkrétne zmeny v živote. 
KBT je vedecká, edukatívna, jej konečným cieľom je samostatnosť klienta.  

Indikácie kognitívne behaviorálnej terapie

 • ÚZKOSTNÉ PORUCHY

špecifické fóbie
agorafóbia
panická porucha
sociálna fóbia
generalizovaná úzkostná porucha
obsedantne kompulzívna porucha
posttraumatická stresová porucha
hypochondrická porucha
somatoformné poruchy

 • DEPRESIA

terapia akútnej depresívnej fázy
program prevencie depresie pomocou nácviku ´uvedomovania´ (mindfulness)

 • BIPOLÁRNA AFEKTÍVNA PORUCHA
 • SCHIZOFRÉNIA

nácvik sociálnych spôsobilostí
psychoedukačné programy pre pacientov a príbuzných
rodinná terapia schizofrénie
terapia florídnych psychotických príznakov: bludy, halucinácie

 • MENTÁLNA RETARDÁCIA

nácvikové programy osobných a sociálnych spôsobilostí

 • PORUCHY SPRÁVANIA U DETÍ

školské fóbie
úzkostné poruchy
autizmus
enuréza, enkopréza

 • SEXUÁLNE DYSFUNKCIE
 • ZÁVISLOSTI

látkové – drogy, alkohol, lieky
nelátkové – gamblling, nakupovanie, internet, telefonovanie, sex 

 • PORUCHY PRÍJMU POTRAVY

mentálna anorexia
mentálna bulímia
obezita

 • MANŽELSKÉ A RODINNÉ PROBLÉMY
 • CHRONICKÉ SOMATICKÉ OCHORENIA

chronická bolesť
astma
dráždivý tračník
rakovina
infarkt myokardu
diabetes mellitus

 • PORUCHY OSOBNOSTI