KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde 

 

Rozsah vzdelávacieho programu je 200 hodín, účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré ich bude oprávňovať používať neurofeedback v rámci komplexnej terapie u indikovaných porúch.

Prvý modul:    24. - 26. sepetembra 2020 Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu 

Druhý modul:   5. - 7. novembra 2020 Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi

Tretí modul:     3. - 6. decembra 2020 (orientačný termín)   Úvod do spätnej väzby pomocou EEG / neurofeedbacku/ 

Termíny 4. až 6. modulu budú stanovené po dohode s účastníkmi prvých troch modulov. 

Prihlásiť sa môžete na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Hlavný cieľ:

Terapia pomocou biologickej spätnej väzby /biofeedback / je dosiahnutie úrovne znalostí absolventov, zahŕňajúcej jednak pochopenie základných teoretických východísk a princípov terapeutickej metódy, ako aj praktické spôsobilosti potrebné na jej aplikáciu na poradenských a klinických pracoviskách.

Špecifické ciele:

Absolvent by si mal v priebehu vzdelávacieho programu:

  • osvojiť základy psychofyziologickej diagnostiky,
  • určiť špecifický vzorec stresovej odpovede klienta
  • stanoviť konkrétne terapeutické ciele
  • vedieť odborne aplikovať vhodné metódy na ich dosiahnutie
  • vedieť naučiť klienta generalizovať získané vedomosti a zručnosti v iných oblastiach
  • uvedené spôsobilosti demonštrovať prostredníctvom kazuistík (prípadov zvlastnej terapeutickej praxe

 

  1. Vyučovací blok - Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu /biofeedback/ - 30 hod. (15 hodín teória + 15 hodín praktická časť)

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metódy

5

Základné oboznámenie s prácou s jednotlivými biofeedbackovými zariadeniami (definícia, základné merania jednotlivých modalít

5

Teoretické východiská sebaregulačných metód

5

Posúdenie a ovplyvnenie jednotlivých psychofyziologických modalít

5

Teória stresu,  vplyv stresu na organizmu, psychofyziologické koreláty stresovej odpovede

5

Psychofyziologická odpoveď na stres

5

  1. vyučovací blok - Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi  - 30 hod. (13 hodín teória + 17 hodín praktická časť)

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Supervízia

5

Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy

3

Praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému

 

2

Teória variability srdcovej frekvencie a súčasné psychofyziologické výskumné trendy

5

Ovplyvnenie variability srdcovej frekvencie a respiračnej sínusovej arytmie

5

Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (panická porucha, PTSP, školská a sociálna fóbia, agorafóbia, akútna reakcia na stres, adaptačné poruchy, poruchy kontroly impulzov, ADHD, poruchy správania),

5

Komplexné praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému

 

5

3. vyučovací blok - Úvod do spätnej väzby pomocou EEG /neurofeedbacku- 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť)

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Supervízia

5

Neuroanatómia a neurofyziológia vo vzťahu k EEG signálu

3

Celočiapkové EEG, systém natáčania 10 - 20

2

Úvod do neurofyziológie   - EEG  QEEG, psychoterapeutická  aplikácia

5

Identifikácia jednotlivých vlnových pásiem v EEG, identifikácia a odstraňovanie jednotlivých druhov artefaktov v konkrétnom EEG zázname

5

Neurofeedback ako terapeutická metóda

5

Praktická aplikácia neurofeedbackových postupov, jednokanálové  a dvojkanálové EEG posúdenie, artefakting

5

4.vyučovací blok - Liečba pomocou EEG  spätnej väzby / neurofeedbacku/  u porúch pozornosti, hyperaktivity a špecifických porúch učenia  - 30 hod. (15 hodín teória + 25 hodín praktická časť)

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia

5

Komplexná liečba ADHD/ADD u detí a dospelých

5

Stratégie  a modely neurofeedbackových tréningov a ich použitie u ADHD/

8

Komplexná liečba špecifických porúch učenia

2

Ovplyvnenie špecifických porúch učenia a Aspergerovho syndrómu prostredníctvom neurofeedbacku

3

Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD

5

Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD

5

 

5. vyučovací blok - Liečba pomocou EEG  spätnej väzby pomocou  / neurofeedbacku/  u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti  - 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť)

 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia  

 

5

Komplexná liečba úzkostných porúch, depresií a iných indikácií u detí a dospelých

5

Ovplyvnenie špecifických úzkostných porúch, depresie a iných indikácií prostredníctvom neurofeedbacku

5

EEG vzorce pri alkoholových a drogových závislostiach u detí a dospelých a možnosti ich ovplyvnenia, kombinácia s relaxačnými postupmi

5

Ovplyvnenie zmenených EEG vzorcov pri závislostiach u detí a dospelých

5

Zvyšovanie psychickej výkonnosti

2

Zvyšovanie psychickej výkonnosti v poradenskej a klinickej praxi

3

6. vyučovací blok - Kombinácia biofeedbacku a neurofeedbacku, využitie normatívnych databáz, supervízia - 40 hod. (22 hodín teória + 18 hodín praktická časť)

Názov odbornej témy

Počet hodín

Supervízia poradenskej a terapeutickej práce

5

Kombinácia psychofyziologickej a EEG spätnej väzby

5

Kombinácia biofeedbackových a neurofeedbackových liečebných postupov

3

Ovplyvnenie porúch spánku prostredníctvom biofeedbacku a neurofeedbacku

2

Využitie normatívnej databázy pri liečbe komorbídnych porúch

5

Praktické využitie normatívnych databáz pri liečbe detských porúch s komorbiditami

5

Etické  faktory v  práci s neurofeedbackom

5

Najnovšie trendy využitia biofeedbacku a neurofeedbacku

5

Písomný test a prezentácia supervidovaných kazuistík, záverečná skúška

5

 

 

 

Lektori:

 

PhDr. Miloš Šlepecký, prim. MUDr. Miroslav Novotný,  CSc., Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., PhDr.et Mgr. Václava Tylová, Prim MUDr. Peter Korcsog , PhDr. Antónia Kotianová,

Minimálny počet účastníkov: 12

Maximálny počet účastníkov: 20

Cena kurzu: 4€ / 1hod

Bližšie informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com