KBT - Kognitívno-behaviorálna psychoterapia na Slovensku

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia
Slovensko

Vážený absolvent/účastník KBT výcviku,

spolu s profesorom J. Praškom sme sa rozhodli zorganizovať workshopy, ktoré by záujemcov oboznámili s najnovšími poznatkami tzv. tretej vlny v KBT. Jedná sa o najnovšie prístupy v psychoterapii, ktoré vychádzajú z nových koncepcií ako je Mindfullnes, Schema terapia, na Emócie zameraná terapia, ACT terapia.

Na workshopoch radi privítame jednak účastníkov/absolventov výcvikov v KBT, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti, prihlásiť sa môžu aj absolventi iných výcvikov, ktorí by chceli pracovať týmto prístupom.

Workshopy sú robené modulovo, teda účastník si môže vybrať tému, ktorá ho zaujíma a nemusí sa zúčastniť všetkých workshopov. Program je rámcový, bude sa ešte upresňovať podľa požiadaviek záujemcov a preto privítame ďalšie podnety.

Workshop sa uskutoční v dňoch 26. 04. - 28. 04. 2015

S pozdravom

Miloš Šlepecký

Pozvánka

Vitajte

Ďakujeme za Váš záujem o absolvovnie výcviku v Kognitívne-behaviorálnej psychoterapii.

Novú výcvikovú skupinu 4 - ročného výcviku v KBT (akreditovaného Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Ministerstvom zdravotníctva SR) budeme otvárať v roku 2012. V priebehu jesenných mesiacov roku 2011 bude prebiehať cvičná individuálna terapia skupinovou formou u prihlásených záujemcov o výcvik.

Prihlášku s ďalšími náležitosťami je možné zasielať na adresu Inštitútu do 31. 08. 2011 (nie mailom, ale klasickou poštou)!

Upozorňujeme, aby si záujemcovia o výcvik dobre prečítali všetky podmienky výcviku.
Každý, kto si žiadosť podá, dostane mailom vyrozumenie, že jeho žiadosť bola zaregistrovaná.

Pred vstupom do výcviku je potrebné zaslať na doleuvedenú adresu nasledovné materiály:

1.    Žiadosť o zaradenie do výcviku (formulár)

2.    Kópiu VŠ diplomu - nemusí byť overená notárom

3.    Motivačný list

4.    Životopis

5.    Záujemca, ktorý v rámci svojho aktuálneho zamestnania nemá možnosť vykonávať psychoterapeutickú prax predloží potvrdenie psychológa/ psychiatra, u ktorého túto bude vykonávať v priebehu výcviku

Ďakujeme všetkým záujemcom o zaradenie do výcviku v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii.

XII. výcviková skupina začínajúca v roku 2012 je momentálne plná.

Ďalší záujemcovia o zaradenie do výcviku sa môžu prihlasovať priebežne.

BIOFEEDBACKOVÝ VÝCVIK V ROKU 2020

Termíny prvých výcvikových modulov: 24. - 26.9. 2020,  5. - 7.11.2020, 3. - 6.12. 2020

V prípade otázok týkajúcich sa biofeedbackového výcviku nás kontaktujte na adrese: 

antonia.kotianova@ gmail.com

V prípade otázok týkajúcich sa výcviku v KBT, nás kontaktujte na adrese:

kbt.institut @ gmail.com